צוואה הדדית – כן? לא? למה?

יתרונות וחסרונות צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת ע"י בני זוג מתוך הסתמכות ורצון משותף למתן הנחיות זהות לאופן חלוקת רכושם והגבלת צעדיו של בן הזוג שנותר אחרון בחיים.

זוגות רבים בוחרים לערוך צוואה הדדית כאשר הם לא תמיד מודעים להשלכות המשפטיות הטמונות בצוואה מסוג זה והמורכבות הכלולה בה למקרה בו ירצה מי מבני הזוג לחזור בו מהכתוב והמוסכם בצוואה ההדדית המשותפת.

מהי צוואה הדדית?

בשנת 2005 תוקן חוק הירושה הצשכ"ה 1965 והמחוקק הוסיף את סעיף 8א' אשר מסדיר את סוגיית הצואות ההדדיות והדרך לביטולן (יודגש כי מאמר זה עוסק אך ורק בצוואות שנחתמו לאחר תיקון החוק).
צוואה הדדית הינה צוואה משותפת אשר עושים בדר"כ בני זוג מתוך רצון הדדי והסתמכות הדדית של כל אחד מהם על תוכן הצוואה זה כלפי זו ולהפך.
לרב בצוואה הדדית מורישים בני הזוג את רכושם זה לזו ראשית ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים בהוראות זהות. בצוואה הדדית, שני המצווים מסכימים במשותף על תוכן הצוואה, למי יורישו מה ומתי, מה יהיו תנאי ההורשה ועוד. המצווים חותמים על צוואה יחדיו באותו מקום ומועד בנוכחות שני עדים.
את הצוואה ההדדית ניתן לערוך במסמך אחד משותף או בשני מסמכים נפרדים.
יתרונותיה של הצוואה ההדדית

  1. כאמור, לרב בצוואה הדדית קובעים בני הזוג כי חלקו של כ"א מהם יעבור לבן הזוג שנותר בחיים ורק לאחר לכתו של האחרון, יחולק העיזבון לצדדים שלישיים. במצב זה, מעניקה למעשה הצוואה ההדדית, לבן הזוג שנותר בחיים, חופש כלכלי להמשך חייו ואינו נאלץ למצוא עצמו כשותף בנכסיו לצדדים שלישיים לדוגמא: אב שמתאלמן מאשתו וילדיהם המשותפים יורשים ממנה חלק מסוים בדירת מגורים משותפת ובכך למעשה הופכים הילדים והאב לשותפים בנכס. במידה ומי מהילדים זקוק לכספים או נמצא בחובות לנושים, יתכן וייאלץ האב אף למכור את דירת המגורים על מנת שיירש אותו ילד את חלקו ויוכל להיפרע ממנו.
  2. הרציונל העומד בבסיס רעיון הצוואות ההדדיות הוא עקרון ההסתמכות המאפשר לבני הזוג להגביל את צעדי הנותר בחיים מבניהם בשינוי או ביטול הצוואה ההדדית ובכך, ניתן לבני הזוג הבטחון והשקט כי כאשר ילך הראשון מבניהם לעולמו, יהיה רכושו ורצונו לחלוקתו מובטח וכמעט בלתי ניתן לשינוי ע"י בן הזוג שנותר בחיים ומתוקף קח ישמרו זכויותיהם של היורשים המוסכמים.

יתרון זה יכול במצבים מסוימים להפוך לחיסרון גדול ולהוביל לסכסוכים משפחתיים !

הבעייתיות בצוואה הדדית

  1. עקרונית, צוואה הדדית מהווה פגיעה בחופש הרצון של האדם שהוא מיסודותיו של חוק הירושה – כלל ידוע בדיני הירושה הוא שאין להגביל את רצונו של אדם לבטל או לשנות צוואתו ואילו צוואה הדדית עושה בדיוק את זה לגבי בן הזוג שנותר בחיים. למעשה המחוקק ואף בתי המשפט בפסקי דין נרחבים קבעו כי עקרון ההסתמכות גובר במקרה של צוואה הדדית על חופש רצונו של המוריש שנותר בחיים. שהרי, אילו יכול היה בן הזוג שנותר בחיים לשנות את הצוואה ההדדית מיד לאחר פטירתו של בן הזוג האחר, לא היו טורחים השניים לערוך צוואה הדדית ולא היה בה כל טעם.
    מכאן שעל בני זוג הבוחרים לערוך צוואה הדדית, להיות מודעים היטב לחשיבותו הרבה של עקרון ההסתמכות הבא לידי ביטוי במגבלות השינוי/ביטול של צוואה זו כפי שיפורטו בהמשך.
  2. המציאות לעיתים עולה על כל דמיון – בעת חתימה על צוואה הדדית, בני הזוג מסכימים לדרכי הורשה מסוימות, לזהות היורשים, לעצם קבלת מגבלות החוק עליהם וכדומה ולעיתים, לאחר לכתו לעולמים של אחד מבני הזוג, מוצא עצמו בן הזוג שנותר בחיים במציאות שונה משצפה ובמצבים אותם לא יכול היה לצפות מראש, בהם ההסכמות עליהם למעשה חתם בעת עריכת הצוואה, אינם מתאימים עוד למציאות חייו והוא מוצא עצמו במצב בעייתי.
  3. ביטול הרצון העצמי – יש הרואים בעריכת צוואה הדדית כדי ביטול רצונו הפרטי והאישי של כל אחד מבני הזוג שיתכן ויש לו רצונות שונים לאופן חלוקת הרכוש לאהוביו שאינם באים לידי ביטוי בצוואה הדדית. מכאן ברור שזכותו של כל אחד שלא לערוך צוואה מסוג זה אלא צוואה אישית ופרטית ונפרדת.

כאמור, עיקר הבעייתיות העולה בעניין צוואה הדדית היא בכל הקשור לאפשרויות הביטול של צוואה זו. כאשר מי מבני הזוג מבקש לבטל או לשנות את הצוואה ההדדית, כאן מתעורר הקושי וההגבלות שקבע המחוקק.

המחוקק מתייחס לשני מצבים שונים לעניין ביטול צוואה הדדית: האחד, כאשר שני בני הזוג עדיין בין החיים והשני, לאחר שאחד מבני הזוג כבר הלך לעולמו. המגבלות והאפשרויות לשינוי או ביטול צוואה הדדית בשני מצבים אלו, שונות בתכליתן ונובעות מהעצם השאלה, האם אפשרות השינוי או הביטול ניתנת למימוש גם ע"י בן הזוג השני.

ביטול או שינוי צוואה הדדית כאשר בן שני בני הזוג בחיים

ככלל ביטול צוואה הדדית לא יהיה תקף אלא אם כן יעמוד בתנאים המפורטים בסעיף8א(ב) לחוק הירושה.

כאשר שני בני הזוג עדין בחיים, במידה ואחד מהם מבקש לבטל את הצוואה ההדדית, עליו למסור הודעה בכתב לבן הזוג השני. משנמסרה הודעת הביטול, מבוטלת למעשה הצוואה ההדדית של שני המצווים, כלומר, הוראותיה לא תהיינה עוד רלוונטיות לשני המצווים. על כן, במידה ובן הזוג השני לא יערוך צוואה חדשה תחת הצוואה ההדדית שהתבטלה, יחולק עזבונו על פי החוק. מכאן עולה כי מטרת ההודעה היא לאפשר לבן הזוג השני לערוך צוואה חדשה.

ביטול או שינוי צוואה הדדית כאשר אחד מבני הזוג כבר הלך לעולמו

בנסיבות אלו מבחין המחוקק בעוד שני מצבים:

בטרם חולק העיזבון –  במידה ובן הזוג שנותר בחיים, המבקש לשנות או לבטל את הצוואה ההדדית, הינו יורש של בן הזוג שהלך לעולמו, עליו להסתלק מהעיזבון כך שלא יהיה עוד יורש של המנוח מכל חלק אותו אמור היה לרשת ורק אז יוכל לערוך לעצמו צוואה חדשה.

לאחר חלוקת העיזבון – במידה ובן הזוג שנותר בחיים כבר ירש את בן הזוג שנפטר, יהיה עליו להשיב בעין או בשווי את כל מה שירש על מנת שיוכל לערוך לעצמו צוואה חדשה.

תנאי ביטול אלו ניתנים למעשה לביטול או שינוי ע"י שני בני הזוג במועד עריכת הצוואה ההדדית. המחוקק מאפשר למצווים להתנות וליתן הוראות שונות מאלו הקבועות בחוק. כך למשל יכולים המצווים לקבוע, בצוואה עצמה, כי הם מוותרים על דרישת ההודעה או אף מתירים לבן הזוג שנותר בחיים, לערוך צוואה אחרת מבלי שישיב את מה שירש לעיזבון. בהרשאה זו של המחוקק למצווים יש כיבוד עיקרון העל "רצונו של אדם – כבודו". יחד עם זאת, הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בעת שני בני הזוג בחיים – בטלה. בהיעדר הנחיות כלשהן, יחול הקבוע בחוק.

לסיכום, לצוואה הדדית, כמו לכל דבר, יש יתרונות ויש חסרונות. על כל זוג לבחון היטב את רצונותיהם, המשותפים והאישיים, להכיר את היתרונות והחסרונות של כל מצב נתון ולבחור בין עריכת צוואה הדדית לבין עריכת שתי צוואות אישיות נפרדות.

לפרטים או שאלות נוספות, מוזמנים ליצור קשר ותמיד אשמח לסייע.

אפרת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים