הליך הגישור

הליך הגישור מתנהל בצורה מסודרת, עניינית ושיטתית בהנחיית המגשר צעד אחר צעד.
בדרך כלל כולל הגישור סדרה של פגישות. משך כל פגישה או מספר המפגשים, משתנה לפי אופי הסכסוך, צרכי הצדדים ואילוצים נוספים.

הליך הגישור הינו הליך וולונטרי בבסיסו. על כן מובהר לצדדים כי הם לוקחים חלק בהליך מתוך רצונם החופשי וכי בכל רגע נתון, רשאי כל צד, להפסיק את ההליך. כמו כן, נדרשת התחייבות הצדדים לעשות ככל יכולתם לשם הצלחת ההליך.

פגישת הגישור הראשונה תפתח במתן הסבר מפורט על ההליך לצדדים. בטרם יחל הדיון בנושא המחלוקת, יתבקשו הצדדים להתחייב לכללים בסיסיים של הליך תקין, שמירה על תרבות הדיבור וכבוד הדדי. הצדדים יתחייבו לכבד את סודיות ההליך ולהשתתף בו בתום לב. הצדדים יתבקשו לחתום על הסכם השתתפות אשר כולל את תיאור ההליך, כללי ההתנהגות והסדרי התשלום.
לאחר חתימה על הסכם ההשתתפות, יציגו הצדדים את המחלוקת וייערך תיאום ציפיות בין הצדדים למגשר. כל צד יציג גרסתו ורצונותיו.
המגשר יסכם בפני הצדדים את הנושאים בהם יש לטפל במסגרת הגישור וייקבע "סדר יום" לגבי כל נושא: באיזו סדר יידונו הנושאים, מהם האינטרסים של כל צד בכל נושא ועוד.

במסגרת הליך הגישור, יתקיימו פגישות עם שני הצדדים יחד וכן פגישות נפרדות.
הפגישות הנפרדות נועדו לאפשר למגשר ולצדדים לדבר בחופשיות ולהעלות בעיות שיש חשש להעלות במפגש משותף. תוכן הפגישות הנפרדות יהיה חסוי לחלוטין אלא אם כן, סוכם אחרת בין הצדדים למגשר.

לעיתים, במסגרת הליך הגישור, מפנה המגשר את הצדדים לקבלת ייעוץ חיצוני נוסף, בין ביחד ובין בנפרד כגון: ייעוץ משפטי, טיפול זוגי, ייעוץ פסיכולוגי, הדרכת הורים ועוד. במקרים של גישור שאינו משפחתי תתכן הפנייה לייעוץ אקטוארי.

הסכם הגישור – לקראת סיום ההליך, יערוך המגשר הסכם בכתב אשר מאגד בתוכו את כל הסכמות הצדדים, בכל נושא ונושא. ההסכם יועבר לעיון הצדדים אשר יוכלו להעיר הערותיהם.
בפגישת הגישור האחרונה ייחתם הסכם הגישור  על ידי הצדדים והמגשר. במקרה של הסכם גירושין, יועבר ההסכם לאישורו על ידי בית המשפט ומתן תוקף של פסק דין.

עלות הגישור
לגישתי, אין זה נכון לקבוע את עלות הגישור על בסיס שעות עבודה. לא ניתן לדעת מראש כמה זמן תיערך כל פגישה או כמה פגישות תדרשנה. לטעמי, המצב הרצוי הוא כאשר יודעים הצדדים מראש מהי עלות ההליך כולו, מה כולל ההליך ומה אינו כולל.
לפיכך, עלות הגישור נקבעת מראש וכן מה כוללת עלות זו.
המחיר יוצג לצדדים בפגישה הראשונה וכן יוסכם על אופן התשלום. כל אלו יופיעו בהסכם ההשתתפות אשר ייחתם ע"י הצדדים.
העלות, על פי רוב, תתחלק באופן שווה בין הצדדים לסכסוך המשתתפים בהליך, אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת.